Untitled Document

להורים ולתלמידים שלום
יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכתה ב' חותרת לפתח כבר אצל הילדים הצעירים את ההבנה שהאדם כפרט יכול לממש איכות חיים ובה יותר, אם יאמץ התנהגויות מתאימות בשתי רמות הקשורות זו בזו: הרמה הסביבתית המתמקדת במרכיבי הסביבה וביחסי הגומלין שבינינם והרמה הבריאותית המתמקדת במבנים ובתהליכים בגוף הדם - שמירה על בריאות הגוף. הרמה הסביבתית באה לידי ביטוי בשער "סביבה של חיים ובשער "חומרים סביב" . הרמה הבריאותית באה לידי ביטוי .בשער שיניים בריאות בגוף בריא

שיניים
חיים של הסביבה
:שער שלישי
שיניים בריאות בגוף בריא
:שער שני
חמרים סביב
:שער ראשון
סביבה של חיים