Untitled Document

להורים ולתלמידים שלום
ילדים פוגשים ב"בסימן שאלה" את הסביבה הטבעית והטכנולוגית עוד לפני כניסתם לבית הספר. הם שואלים שאלות כמו: איך השמש הופכת להיות ירח בלילה? למה הגלגל מסתובב? למה אין סוף? למה יורד גשם. ילדים צעירים לא רק מעלים שאלות, הם גם חוקרים באופן טבעי את הסביבה שבה הם חיים ומגלים בה תופעות דרך התבוננות מעמיקה. המעבר מגן הילדים לבית הספר מסמן את תחילתה של תקופה חדשה, שבה הילדים נחשפים להוראה שיטתית פורמלית יומיומית בכיתת הלימוד. הרוח הפדגוגית של יחידת הלימוד בכתה א משקפת שילוב של מגוון התנסויות המשולבות זו בזו, כל ההתנסויות נלמדות בהקשר למפגשים שיש ללומדים עם מושאי הלמידה בחיי היומיום שלהם.

קיץ
אביב
חורף סתיו
חשים סביבה
שער חמישי: קיץ
שער רביעי: אביב
שער שלישי: חורף
שער שני: סתיו
שער ראשון: חשים סביבה